NT MEDICAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rejestracji elektronicznej — art. 13 ust. 1 RODO 1.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: iod@revital.com.pl.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, który to podmiot jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Adres e-mail: rodo@revital.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminów wizyty.

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. w związku z korzystaniem z ubezpieczenia NFZ lub innego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO;

  2. w przypadku świadczenia usług komercyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. h RODO – w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania danych nieobowiązkowych w związku z przekazaniem danych dla celów kontaktowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie usług asysty technicznej oraz obsługi prawnej i rachunkowej.

Innym podmiotom nie przekazujemy Państwa danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. organy ścigania, Sądy).

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony wyżej wymienionymi przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W przypadku danych nieobowiązkowych podanie ich umożliwi wykonanie określonego celu np. potwierdzenie wizyty. Nie są one jednak niezbędne dla udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Decyzja opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej jako: RODO.

Pobierz dokument „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rejestracji elektronicznej” w formacie PDF.