Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

NT Medical Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medyczne Revital.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Zdjęcia i inne treści nietekstowe mają częściowe braki opisów alternatywnych.

Wyłączenia

Mapy, umieszczone na Stronie internetowej, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Gołba, lgolba@revital.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48695931355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną.
 • Na parkingu znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, niedaleko głównego wejścia do budynku.
 • Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody oraz podjazd.
 • Drzwi rozsuwane, automatyczne w wejściu głównym do budynku.
 • Brak strefy kontroli.
 • Recepcja/rejestracja znajduje się po lewej stronie, kilka metrów za drzwiami do budynku.
 • Budynek jednopiętrowy (parter i 1 piętro), wyposażony w schody oraz windę.
 • Winda znajduje się po prawej stronie, kilka metrów za drzwiami do budynku.
 • Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, znajdują się na każdej kondygnacji.
 • Recepcja wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 • Centrum Medyczne Revital posiada przenośną pętlę indukcyjną, którą można przenieść do gabinetów lekarskich. Taką potrzebę należy zgłosić w momencie rejestracji.
 • Brak informacji głosowych. Wszelkie informacje można uzyskać w Rejestracji.
 • brak informacji wizualnych i dotykowych.
 • W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Informacje dodatkowe

  Centrum Medyczne Revital deklaruje dołorzenie starań, aby obsłużyć pacjęta z poszanowaniem jego godności i niezalerzności.